fizika

Dobrodošli na moj blog

08.10.2009.

Sila Zemljine teže i težina tijela

Sva tijela u blizini površine zemlje imaju jednaku akceleraciju slobodnog pada, , u iznosu približno od   9.81 m/s2

 

 

Sila koja uzrokuje tu akceleraciju danog tijela  proporcionalna je masi tijela i naziva se sila teže.

 

      F= mg

 

Orijentacija sile teže je prema središtu Zemlje.

Sila teže i težina tijela imaju isti intenzitet, pravac i smijer ali nemaju istu napadnu tačku. Napadna tačka sile teže nalazi se u tački tijela koja se naziva težište, dok težina tijela deluje na tačku oslonca ili vješanja.

znos te akceleracije u malim mjerama ovisi o nadmorskoj visini  i geografskoj širini na kojoj se mjeri.
08.10.2009.

Jačina gravitacionog polja

 

Zbog Newtonove univerzalne gravitacije prostor oko svake mase poprima posebna svojstva: neka druga masa dovedena u taj prostor podvrgnuta je sili privlačenja prema prvoj masi.

 Kaže se da oko masa vlada gravitacijsko polje.Gravitaciono polje je materijalni prenosnik gravitacionog međudjelovanja. Njegovo se postojanje očituje time što je neka druga masa u gravitacijskom polju podvrgnuta privlačnoj sili.

Jačina gravitacionog polja u nekoj njegovoj tački brojno je jednaka sili kojom ono djeluje na tijelo jedinične mase u toj tački.

 

                                

                                    

 

 Polje je jače u onim tačkama u kojima djeluje na posmatrano tijelo većom silom.

Jačina gravitacionog polja Zemlje:

                            

Djeluje li na materijalnu točku mase m u nekoj točki prostora gravitacijska sila F, tada je, po definiciji, jakost gravitacijskog polja u toj točki vektor .

Gravitacijsko privačenje tijela:

npr. Između dvoje ljudi jako je maleno pa ga i ne primjećujemo;

Postaje znatno tek kad je jedno od tijela vrlo velike mase, naprimjer poput Zemlje

 

 

 

                     

 

08.10.2009.

O Newtonovom zakonu gravitacije

 

Na osnovu činjenice da sva tijela padaju jednako brzo zaključujemo da postoji privlačna sila Zemlje, upravljena ka njenom  centru, sila tea, koja je proporcionalna masi tijela.

Newtonu je bilo poznato da ne privlači samo Zemlja sve predmete na njenoj površini, ngo se uopšte privlače sva tijela, gdje god da se nalaze u prostoru.

Zemljina teža je prema ovome samo poseban slučaj općeg privlačenja masa i gravitacije.

Zakon gravitacije možemo izraziti ovako:

Svaka materijalna tačka privlači neku drugu materijalnu tačku silom koja djeluje na spojnici materijalnih tačaka i koja je upravno proporcionalna produktu njihovih masa, a obrnuto je proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti .

       F = G $\displaystyle {\frac{{m_1  m_2}}{{r^2}}}$                       G=6.67 \times 10^{-11} [Nm2kg-2],

Ne privlači samo Zemlja sva tijela na njenoj površini, nego se i oni privlače međusobno, ali su to privlačne sile vrlo male.

Posljedice gravitacije su pravilne promjene plime i oseke.Pojava je vrlo zamršena i u i potiče od uzajamnog djelovanja raznih sila (Mjesečevo i Sunčevo privlačenje morske vode i rotacija Zemlje oko zajedničkog Zemljinog i Mjesečevog težišta).