fizika

Dobrodošli na moj blog

25.10.2009.

Moment impulsa i moment inercije tijela

 

Moment inercije tijela predstavlja sposobnost  tijela da se opire promjeni rotacije oko osi s obzirom na koju tijelo rotira, kao što masa tijela  predstavlja sposobnost tijela da se opire promjeni translatornog kretanja.

Moment inercije je uvijek pozitivna veličina, a mjerna jedinica je [kg m2 ].

Moment impulsa L materijalne tačke u odnosu na neku osu, jednak je proizvodu njenog impulsa p=mv i rastojanja (b)pravca njnog kretanja od posmatrane ose.

L= m v b

Za materijanu tačku koja se kreće po kružnici poluprečika važi:

L= m v r

Moment impulsa tijela jednak je proizvodu momenta inercije tijela i njegove ugaone brzine:

L= I ω

25.10.2009.

Moment sile

Tijelo može da dobije ugaono ubrzaje samo ako na njega djeluje neka spoljašnja sila. Obrtno kretanje neke sile ne zavisi samo od njenog intenziteta nego i pravca i smjera. Obrtno dejstvo sile zavisi samo do komponente F koja djeluje okomito na radijus posmatrane tačke.

Proizvod tangencijalne komponente F i rastojanja napadne tačke sile od ose obrtanja naziva se moment sile.

 

   

F – sila
r - udaljenost pravca djelovanja sile od osi rotacije ili krak sile.
M - moment sile

Jedinica za moment sile je newton-metar, a oznaka jedinice je Nm.